Ofte stilte spørsmål

Jeg har mottatt innkalling for soning, men det passer ikke å møte til oppgitt dato

Det er to måter dette kan løses på:
Hvis du kontakter fengselet som har sendt innkalling (telefon/epost er oppgitt i brevet) kan det avtales ny dato hvis du ønsker å møte en tidligere dato enn du er kalt inn på. Eventuelt kan det unntaksvis innvilges en kortere justering frem i tid hvis det foreligger spesielle omstendigheter som kan avhjelpes med en slik soningsjustering.

Gjelder det utsettelse av oppmøtedato må du sende inn søknad om soningsutsettelse. Denne må inneholde en redegjørelse for hvorfor du søker utsettelse. Det er veldig viktig at anførte grunner dokumenteres. Det må også fremkomme hvor lang tid det søkes om utsettelse.

 

Jeg har mottatt innkalling for soning, men klarer ikke å møte til oppgitt klokkeslett

Så snart du vet at du blir forsinket må du ta kontakt med fengselet pr telefon umiddelbart.

Tlf: 62 20 78 88 eller 62 20 78 89

 

Hva kan jeg ta med til soning?

Innkallingsbrevet skal beskrive hva du kan bringe med til soning. Det du måtte velge å ta med utover tillatte gjenstander vil bli oppbevart på fengselets effektlager til du blir løslatt. For nærmere opplysninger kan du kontakte avdelingene direkte på telefon.

Hamar: 625 43 650
Ilseng: 625 74 450
Bruvoll: 629 78 500

 

Jeg bruker medisiner til daglig. Hvordan håndteres dette under soning?

Når du skal møte til soning er det viktig at du tar med de medisiner og resepter som du bruker daglig. Helseavdelingen tilknyttet fengselet vil ta deg inn til samtale og dosere medisinene som du trenger og du vil få utlevert medisiner av betjenter etter anvisning fra helseavdelingen.

 

Jeg er kalt inn til soning for bøter. Kan jeg slippe å sone?

Hvis du heller ønsker å betale bøtene kan du gjøre det enten ved å kontakte bøtekontoret ved politidistriktet eller Statens innkrevingssentral og få oppgitt kontonummer og KID-nummer. Når bøtene er betalt før innkallingsdato vil vi få melding om dette fra SI eller politiet og saken avsluttes fra fengselets side. Det er også mulig å betale seg ut mens man er under soning.

Kriminalomsorgen Hedmark fengsel
Pb. 694
4305 SANDNES

©2011

Inventive