Samarbeidspartnere

Helseavdelingen (Hamar, Stange og Nord-Odal kommune).

I henhold til Lov om helsetjenesten i kommunene § 1-3 har kommunen ansvar for helsetjenesten for innsatte i fengsel i kommunen. Innsatte i fengsel har krav på nødvendig helsehjelp i den kommunen de oppholder seg.

Fengselshelsetjenesten gir tilbud om:

  • Allmennlegetjenester
  • Samtaler
  • Nødvendig medisinering
  • Forebyggende helsearbeid
  • Smittevern
  • Oppfølging av innsatte med kroniske somatiske sykdommer/lidelser
  • Oppfølging av innsatte med psykiske lidelser
  • Henvisning til spesialisthelsetjenester

Helseavdelingen er ikke en døgnbemannet institusjonshelsetjeneste og innsatte med stort oppfølgingsbehov må overføres sykehus eller annen egnet behandlings- eller rehabiliteringsinstitusjon.
Alvorlig syke innsatte må innlegges somatisk sykehus eller psykiatrisk avdeling på lik linje med den øvrige befolkningen.

Kriminalomsorgen Hedmark fengsel
Pb. 694
4305 SANDNES

©2011

Inventive